نشست تخصصی مولوی پژوهی در هندوستان- سومین همایش بین المللی مولوی پژوهی